Menu Close

专业导师,评审培及培训师培训 [Edu]


培训与发展(CpT / Edu)

专业导师,评审培及培训师培训

分类编号 课程 课程详情
[Edu01] 国际专业调解导师培训课程  (下期- 4月 2020)
[了解课程]
[Edu02] 国际专业调解评审培训课程  (下期- 9月 2020) [了解课程]
[Edu03] 国际专业调解培训师培训课程  (下期- 12月 2020) [了解课程]